Mobilitetshubbar vid service- och handelsnoder

Vinnovaprojekt i samverkan med Linköping kommun och ICA fastigheter

 

PROJEKTBESKRIVNING

I Vinnovaprojektet Mobilitetshubbar vid service- och handelsnoder har IUS haft rollerna projektledare och förändringsledare samt bidragit med expertis inom mobilitet.

Projektet Mobilitetshubbar vid service- och handelsnoder syftade till att undersöka förutsättningarna kring att etablera mobilitetshubbar vid service- och handelsnoder i ytterstadsområden. Målet var satt till ”Bidra till en utveckling mot mer hållbara mobilitetslösningar” och genom samverkan mellan Linköping kommun, ICA Fastigheter och IUS innovation har både offentlig och privat sektor representerat.

I projektets avgränsning valdes tre fysiska ytterområden till Linköping. Tornby (handelsområde), Ekholmen (bostadsområden med centrum) och Berga (bostadsområden med centrum).

IUS roller har handlat om att på ett användardrivet sätt involvera boende, besökande och verksamma i de olika områdena, samt bidra med expertis inom mobilitet och specifikt – kombinerad mobilitet och mobilitetsaktörer.

Informationsinsamling gjordes genom besök på plats med observationer i kombination med djupintervjuer med invånare och handlare. Detta ledde senare till tre konkreta lösningsförslag, ett för respektive plats.

Uppsatta och uppfyllda mål

  • Skapa en ökad förståelse kring vilka förutsättningar som finns för att etablera mobilitetshubbar i ytterstad
  • Att genom tjänstedesign involvera invånare och mobilitetsaktörer i utformning samt
  • Ta fram lösningsförslag för implementering.

Läs mer om projektet på Vinnovas hemsida  https://www.vinnova.se/p/mobilitetshubbar-vid-service–och-handelsnoder/

FRÅGESTÄLLNING

Undersöka förutsättningarna kring att etablera mobilitetshubbar vid service- och handelsnoder i ytterstadsområden

 

👩‍💻

PROJEKT

I projektets genomförande har intervjuer, arbetsmöten och workshops, enligt en  designprocess, tillämpats.

 

💡

LÖSNING

Tillsammans med tre konkreta lösningsförslag har arbetet resulterat i fördjupad förståelse om vilka förutsättningar som finns avseende etableringen av mobilitetshubbar i ytterstadsområden.

 

Både Linköping kommun och ICA fastigheter är föredömen för mobilitetsbranschen. De har en sann vilja att skapa hållbar mobilitet för sina besökare och det märks tydligt både i det pågående projektet och dess resultat.

Cecilia Möllerstrandh

Projektledare, IUS innovation

Läs mer

Mobilitetspunkt Filipstad Ruter AS

Referenscase: Färdplan för Linköping kommun

Podd: Varför alla fastighetsutvecklare bör ha mobilitet på agendan. 

NYHETSBREV

14 + 9 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47