Process- och kompetensstöd

för Ånge kommun

 

PROJEKTBESKRIVNING

IUS innovation har vunnit en upphandling hos Ånge kommun. Två konsulter från IUS bemannar uppdraget och ska arbeta gemensamt med teamet från Ånge kommun och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Din Tur.

IUS innovation agerar som process- och kompetensstöd för att stödja det förberedande projektet Kollektivtrafik för alla (även) i landsbygd. Konsulterna leder en medskapande- och samverkansprocess som ämnar ta fram underlag som kan användas i ansökan om genomförandeprojekt för en fungerande kollektivtrafik i hela kommunen.

Ånge kommun förutser en befolkningsökning med flera hundra invånare de kommande åren tack vare den ökande etableringstakten av industrier verksamma inom produktionen av förnybar energi från bland annat vindkraftverk och vätgas. Utvecklingen av ny teknik, främst digitalt, har visat att det är alltmer möjligt att vara verksam längre bort från städerna. Utmaningen är då att säkerställa tillgänglighet på landsbygden utifrån hållbarhetens alla tre aspekter, det vill säga ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig. I praktiken handlar det om att ta fram lösningar som är så resurseffektiva, användarvänliga och miljövänliga som möjligt.

Tidigare utredningar i kommunens glesaste geografi visar att det finns potential att skapa en attraktiv kollektivtrafik även i mycket gles landsbygd. Därför vill Ånge kommun, utifrån invånarnas och verksamheternas behov, bana vägen och skapa förutsättningar för hållbar mobilitet och således bli en föregångskommun som inspirerar både i Sverige och utomlands.

“Ånge kommun är en glesbygdskommun stor till ytan och liten till befolkningen, liksom många andra i Sverige. Med detta projekt kan kommunen bli en förebild genom att erbjuda hållbar kollektiv mobilitet för alla, och med det driva den gröna omställningen på flera fronter”

Jerome Bout, Projektledare IUS innovation

Läs mer

Mobilitetspunkt Filipstad Ruter AS

Referenscase: Lynxprogrammet 

Podd: Samverkan en förutsättning för framgång 

NYHETSBREV

3 + 9 =