Mobilitet på landsbygden

Förutsättningarna för mobilitet på landsbygden skiljer sig åt mellan invånare 

 

Hur används mobilitet på landsbygden?

Förutsättningarna för mobilitet på landsbygden skiljer sig åt mellan invånare och vissa grupper riskerar att bli utestängda från aktiviteter eller samhällsfunktioner till följd av sina begränsade möjligheter att resa. Avfolkning och en större andel äldre bidrar till sämre tillgänglighet av kollektiva färdmedel. Olika typer av mobilitetstjänster för boende på landsbygd och i mindre tätorter kan ge ökad tillgänglighet, minskat behov av att resa med egen bil och minskad kostnad för hushållen. Andra positiva effekter med mobilitetstjänster är minskade utsläpp från fossila bränslen och minskat antal bilar som reser in till städerna. Mobilitetslösningar på landsbygden kan handla om olika former av samåkning, bilpooler, anropsstyrd trafik och andra typer av flexibla transportlösningar. Digitalisering, automatisering och delningsekonomi är exempel på områden som har stor potential att påverka framtidens transporter. De kan bidra till tillgänglighet, både i stad och på landsbygd och minska växthusgasutsläpp. Förarlösa fordon minskar behovet av traditionell kollektivtrafik på landsbygden och kan bidra till lösningar för de som nu upplever mobilitetshinder.

NYHETSBREV

13 + 10 =

Hör av dig till Anna om du vill veta mer!

 

ANNA WADSTRÖM

anna.wadstrom@iusinnovation.se

+46 736 60 69 47