ARTIKEL

14-09-2021

SvD debattartikel “Skär ner antalet elsparkcykelföretag”

Att elsparkcyklarna är mobilitetssektorn kanske allra hetaste fråga har varit svårt att missa. Deras tämligen snabba intåg i städerna har väckt reaktioner från såväl politiken som den enskilde medborgaren–positiva och negativa.

Frågan landar rätt fort i hur vi ska hantera och reglera ett mobilitetsslag, som i slutändan avser att bistå i ett grön skifte mot en mer hållbar utveckling, utan att det skapar negativa konsekvenser. Lagstiftning haltar och verktyg för god styrning tycks saknas.

Operatörerna TIER och Voi pekar nu på offentlig upphandling som det verktyg som kan ge goda förutsättningar för god styrning, samtidigt som man inte hämmar innovation i nya mobilitetsslag och klivet mot en hållbar delningsekonomi.

Vidare har man från aktörernas sida tagit fram en lista över proaktiva åtgärder som syftar till motverka negativa sidor i elsparcykelresandet man ser idag, med särskilt fokus på säkerhet. De åtgärder man föreslår är; sänkt hastighet nattetid, ökat ansvarsutkrävande hos förare, investeringar i infrastruktur samt krav på bättre parkering.

Läs mer om varför upphandling kan vara vägen fram och detaljerna kring förslagna åtgärder nedan i TIER och Vois debattartikel, som publicerats den 6 september 2021 i Svenska Dagbladet.

Artikeln i sin helhet:

”Skär ner antalet elsparkcykel­företag”

Elsparkcyklar kan bli en naturlig del av transport­systemet i svenska städer. Men då behövs lagstiftning som främjar ett begränsat antal ansvarsfulla operatörer, skriver företrädare för Voi och Tier.

Vi förstår att det vi säger är kontroversiellt: De 22 000 elsparkcyklar som finns i Stockholm är inte nödvändigtvis för många. Problemet är att de är uppdelade mellan för många operatörer. Med den konkurrens som råder i dag har varje aktör incitament att placera merparten av sina fordon centralt där det är mest rörelse. Det resulterar i för många elsparkcyklar på samma plats.

Samtidigt har elsparkcyklarna inte fått en naturlig plats i stadsrummet vilket leder till att de allt för ofta parkeras slarvigt på trottoarer. En stor ökning av nya oskyddade trafikanter visar också på ökade behov av utbildning i trafikregler. Det är nödvändigt för att främja de beteende­förändringar som krävs för att nå transport­sektorns klimatmål.

Delad mikromobilitet – elsparkcyklar, cyklar och lådcyklar – bör ses som ett komplement till de bussar och spårbunden trafik som kollektiv­trafiken utgörs av i dag. I förlängningen kan dessa fordonsslag bli kuggen i ett samlat transport­system som ökar förutsättningarna för bilfritt resande. Den friflytande modellen gör det möjligt att anpassa utbudet till efterfrågan och snabbt etablera nya ”linjer” med klimat­smarta transporter även längre ut från stadskärnan. För invånarna ökar flexibiliteten och användaren slipper vara bunden vid ett fordon. När bilen behövs för längre resor är bilpooler ett alternativ.

Svensk lagstiftning har emellertid inte hängt med i omställningen till en delnings­ekonomi, där transporter allt mer erbjuds som en tjänst i stället för en produkt. Den fria etablerings­rätten för delad mikro­mobilitet har banat väg för innovation. Men vi i branschen ser att det behövs en utveckling mot offentlig upphandling eller ett licenssystem, likt vad flera andra städer i Europa redan har gjort. På så vis kan ett begränsat antal operatörer få ett tydligt samhälls­uppdrag att lösa mobilitet för alla medborgare, precis som de privata aktörer som sköter buss- och tågtrafiken.

För att upphandling ska bli ett reellt alternativ behöver dock exklusivitet kunna garanteras vid utfallet av anbudet, vilket flera kommuner tidigare belyst. Det är en fråga som politiker på nationell nivå behöver ta tag i.

Samtidigt tampas kommuner med hur de ska hantera dagens utmaningar med elspark­cyklar. Vi menar att det är viktigt med eftertänksamhet för att inte slå undan benen för en ny innovativ bransch som utan subventioner banar väg för framtidens hållbara resande. På tre år har livslängden för våra elspark­cyklar gått från ett par månader till mer än fem år. Fordonen blir säkrare och digitala lösningar utvecklas för att främja ansvarsfulla beteenden.

Voi och Tier är Europas ledande operatörer inom delad mikro­mobilitet med en samlad erfarenhet från över 200 städer i 15 länder. Våra erfarenheter har gjort att vi kunnat se vilka åtgärder som fungerar för att få bättre ordning. Vi stöttar en utveckling med reglering som bidrar till ökad säkerhet. Vi åtar oss också att genomföra följande åtgärder och driva på hela branschen att följa efter:

  • Sänkt hastighet. Hastighet är en betydande riskfaktor för olyckor. Voi och Tier beslutade nyligen att sänka hastigheten under nattetid torsdag till söndag i Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi kommer nu göra samma sak i alla svenska städer vi är verksamma i. Parallellt utökar vi våra låghastighets­områden och parkerings­fria zoner. Vi föreslår att hela branschen samlas med representanter från kommunerna för att besluta vilka områden som kräver särskild anpassning.
  • Ökat ansvarsutkrävande. Majoriteten av elspark­cyklisterna kör ansvarsfullt, men vi ser även antisocialt beteende bland en del användare. Vi åtar oss därför att införa registrerings­skyltar på alla våra fordon i Sverige, för att underlätta rapportering av ansvarslös åkning och felparkerade elspark­cyklar. Samtidigt ser vi att vi behöver utveckla vår tjänst och kundsupport för att bli bättre på att stänga av misskötsamma och minder­åriga användare.
  • Investeringar i infrastruktur. Voi och Tier investerade nyligen i över 100 parkeringsställ i Stockholm. Vi åtar oss nu att finansiera mer parkerings­infrastruktur runtom i Sverige tillsammans med städerna. Men då måste kommunerna också upplåta mark, helst på gatunivå som i ökande utsträckning bör tas från bilparkering så som i exempelvis York och Paris.
  • Krav på bättre parkering. Användare i alla svenska städer kommer framöver behöva fota elspark­cykeln efter avslutad resa för att visa att den har parkerats korrekt. Användare som slarvar kommer att få en varning och en p-bot om det sker vid upprepade tillfällen.

Vi är ödmjuka inför att dessa åtgärder inte löser alla utmaningar. Exempelvis finns stora behov av trafik­utbildning där vi lovar att göra mer. Kommunerna behöver också höja minimi­kraven på operatörernas fordon och det behövs bättre väginfrastruktur för mikro­mobilitet i stort.

I dag ser vi emellertid en oroväckande utveckling där kommuner föreslår åtgärder som riskerar att slå undan benen för en bransch som driver innovation och beteende­förändringar för framtidens hållbara resande. De avgifter som flera kommuner nu infört eller vill införa minskar utrymmet för investeringar i åtgärder som faktiskt löser problem med säkerhet och parkering.

Det finns en tydlig efterfrågan på delad mikro­mobilitet. I Sverige har mer än en 1 miljon unika användare rest med Vois och Tiers elspark­cyklar hittills under 2021. Vi är en ny innovativ bransch som arbetar för att skapa levande städer och minska transporters klimat­påverkan genom att öka tillgången till bilfri mobilitet.

En utveckling där delad mikro­mobilitet upphandlas och integreras i kollektiv­trafiken ökar den offentliga sektorns möjligheter att ställa krav på hållbarhet, säkerhet, geografisk spridning och inkludering. Vi uppmanar därför politiker på nationell nivå att se över lagstiftningen så att kommuner får möjlighet att upphandla eller ge ut licenser med exklusivitet till de operatörer som vinner. På så vis kan delad mikro­mobilitet bli en naturlig del av framtidens transport­system.

Tina Ghasemi Liljeqvist
policychef i Sverige på Voi
Dan Nerén
policychef i Norden på Tier Mobility

Källförteckning

SvD: “Skär ner antalet elsparkcykelforetag”

‘https://www.svd.se/skar-ner-antalet-elsparkcykelforetag

 

Författare:

Patrik Westraeus, projektledare på IUS innovation

patrik.westraeus@iusinnovation.se

+46 736 60 69 11

 

NYHETER

Ledare för strategisk utveckling & innovation

Tommy Winterskiöld Vestlie internrekryteras till rollen som ledare för strategisk utveckling och innovation

Det finns många anledningar att välja cykeln

2013 samlade den franska webbsidan carfree.fr 185 anledningar att cykla. Jerome har tolkat och summerat dem till svenska.

Arrangör och moderator paneldebatt, Tankesmedjan Mobilitet Sverige

Den 15 september 2021 samlade IUS innovation medlemmarna i tankesmedjan Mobilitet Sverige till en paneldebatt.

Panel webinar, Drive Sweden

Den 27 april arrangerade Drive Sweden ett webinar om digitala lösningar som kan möjliggöra delade och kombinerade mobilitetslösningar där IUS deltog som presentatör och panel.

LIMA-projektet, Drive Sweden

MaaS-projektet LIMA gick i mål under början av 2022. LIMA är en del av regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter.

Generationsskifte för IUS innovation när Anna Wadström blir ny VD

Inför 2022 stod det klart att Anna Wadström tar över som VD för IUS innovation efter Fredrik Wadström. Anna tar över spakarna för att fortsätta driva företaget IUS innovation framåt och väljer att fokusera på hållbarhet än mer i framtiden.

Mobilitetshubbar vid service- och handelsnoder, Vinnova

Projektet Mobilitetshubbar vid service- och handelsnoder syftade till att undersöka förutsättningarna kring att etablera mobilitetshubbar vid service- och handelsnoder i ytterstadsområden.

Studie kring självkörande bussar presenterar positiv respons

I juni tidigare i år sände IUS innovation två kollegor till en unik fältstudie för att testa självkörande bussar. Fältstudien tillhörde en större forskningsstudie kring självkörande bussar initierat av Volvo Bussar och Västtrafik och utförs av forskare på Chalmers. Elin Wadström delar med sig om sina tankar kring självkörande bussar och upplevelsen från fältstudien.

Webinar Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?

NYHET26-10-2021Webinar: Elsparkcykeln - fara eller pusselbit i klimatomställningen?Torsdagen den 21 oktober anordnade IUS innovation AB och TIER Mobility det digitala panelsamtalet ”Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?”. I en panel med...

Inbjudan webinar: Elsparkcykeln – fara eller pusselbit i klimatomställningen?

Inbjudan till frukostseminarium om hållbara och trafiksäkra lösningar i framtidens städer. Titel: Elsparkcykeln: fara eller pusselbit i klimatomställningen?