ARTIKEL

14-09-2021

SvD debattartikel “Skär ner antalet elsparkcykelföretag”

Att elsparkcyklarna är mobilitetssektorn kanske allra hetaste fråga har varit svårt att missa. Deras tämligen snabba intåg i städerna har väckt reaktioner från såväl politiken som den enskilde medborgaren–positiva och negativa.

Frågan landar rätt fort i hur vi ska hantera och reglera ett mobilitetsslag, som i slutändan avser att bistå i ett grön skifte mot en mer hållbar utveckling, utan att det skapar negativa konsekvenser. Lagstiftning haltar och verktyg för god styrning tycks saknas.

Operatörerna TIER och Voi pekar nu på offentlig upphandling som det verktyg som kan ge goda förutsättningar för god styrning, samtidigt som man inte hämmar innovation i nya mobilitetsslag och klivet mot en hållbar delningsekonomi.

Vidare har man från aktörernas sida tagit fram en lista över proaktiva åtgärder som syftar till motverka negativa sidor i elsparcykelresandet man ser idag, med särskilt fokus på säkerhet. De åtgärder man föreslår är; sänkt hastighet nattetid, ökat ansvarsutkrävande hos förare, investeringar i infrastruktur samt krav på bättre parkering.

Läs mer om varför upphandling kan vara vägen fram och detaljerna kring förslagna åtgärder nedan i TIER och Vois debattartikel, som publicerats den 6 september 2021 i Svenska Dagbladet.

Artikeln i sin helhet:

”Skär ner antalet elsparkcykel­företag”

Elsparkcyklar kan bli en naturlig del av transport­systemet i svenska städer. Men då behövs lagstiftning som främjar ett begränsat antal ansvarsfulla operatörer, skriver företrädare för Voi och Tier.

Vi förstår att det vi säger är kontroversiellt: De 22 000 elsparkcyklar som finns i Stockholm är inte nödvändigtvis för många. Problemet är att de är uppdelade mellan för många operatörer. Med den konkurrens som råder i dag har varje aktör incitament att placera merparten av sina fordon centralt där det är mest rörelse. Det resulterar i för många elsparkcyklar på samma plats.

Samtidigt har elsparkcyklarna inte fått en naturlig plats i stadsrummet vilket leder till att de allt för ofta parkeras slarvigt på trottoarer. En stor ökning av nya oskyddade trafikanter visar också på ökade behov av utbildning i trafikregler. Det är nödvändigt för att främja de beteende­förändringar som krävs för att nå transport­sektorns klimatmål.

Delad mikromobilitet – elsparkcyklar, cyklar och lådcyklar – bör ses som ett komplement till de bussar och spårbunden trafik som kollektiv­trafiken utgörs av i dag. I förlängningen kan dessa fordonsslag bli kuggen i ett samlat transport­system som ökar förutsättningarna för bilfritt resande. Den friflytande modellen gör det möjligt att anpassa utbudet till efterfrågan och snabbt etablera nya ”linjer” med klimat­smarta transporter även längre ut från stadskärnan. För invånarna ökar flexibiliteten och användaren slipper vara bunden vid ett fordon. När bilen behövs för längre resor är bilpooler ett alternativ.

Svensk lagstiftning har emellertid inte hängt med i omställningen till en delnings­ekonomi, där transporter allt mer erbjuds som en tjänst i stället för en produkt. Den fria etablerings­rätten för delad mikro­mobilitet har banat väg för innovation. Men vi i branschen ser att det behövs en utveckling mot offentlig upphandling eller ett licenssystem, likt vad flera andra städer i Europa redan har gjort. På så vis kan ett begränsat antal operatörer få ett tydligt samhälls­uppdrag att lösa mobilitet för alla medborgare, precis som de privata aktörer som sköter buss- och tågtrafiken.

För att upphandling ska bli ett reellt alternativ behöver dock exklusivitet kunna garanteras vid utfallet av anbudet, vilket flera kommuner tidigare belyst. Det är en fråga som politiker på nationell nivå behöver ta tag i.

Samtidigt tampas kommuner med hur de ska hantera dagens utmaningar med elspark­cyklar. Vi menar att det är viktigt med eftertänksamhet för att inte slå undan benen för en ny innovativ bransch som utan subventioner banar väg för framtidens hållbara resande. På tre år har livslängden för våra elspark­cyklar gått från ett par månader till mer än fem år. Fordonen blir säkrare och digitala lösningar utvecklas för att främja ansvarsfulla beteenden.

Voi och Tier är Europas ledande operatörer inom delad mikro­mobilitet med en samlad erfarenhet från över 200 städer i 15 länder. Våra erfarenheter har gjort att vi kunnat se vilka åtgärder som fungerar för att få bättre ordning. Vi stöttar en utveckling med reglering som bidrar till ökad säkerhet. Vi åtar oss också att genomföra följande åtgärder och driva på hela branschen att följa efter:

  • Sänkt hastighet. Hastighet är en betydande riskfaktor för olyckor. Voi och Tier beslutade nyligen att sänka hastigheten under nattetid torsdag till söndag i Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi kommer nu göra samma sak i alla svenska städer vi är verksamma i. Parallellt utökar vi våra låghastighets­områden och parkerings­fria zoner. Vi föreslår att hela branschen samlas med representanter från kommunerna för att besluta vilka områden som kräver särskild anpassning.
  • Ökat ansvarsutkrävande. Majoriteten av elspark­cyklisterna kör ansvarsfullt, men vi ser även antisocialt beteende bland en del användare. Vi åtar oss därför att införa registrerings­skyltar på alla våra fordon i Sverige, för att underlätta rapportering av ansvarslös åkning och felparkerade elspark­cyklar. Samtidigt ser vi att vi behöver utveckla vår tjänst och kundsupport för att bli bättre på att stänga av misskötsamma och minder­åriga användare.
  • Investeringar i infrastruktur. Voi och Tier investerade nyligen i över 100 parkeringsställ i Stockholm. Vi åtar oss nu att finansiera mer parkerings­infrastruktur runtom i Sverige tillsammans med städerna. Men då måste kommunerna också upplåta mark, helst på gatunivå som i ökande utsträckning bör tas från bilparkering så som i exempelvis York och Paris.
  • Krav på bättre parkering. Användare i alla svenska städer kommer framöver behöva fota elspark­cykeln efter avslutad resa för att visa att den har parkerats korrekt. Användare som slarvar kommer att få en varning och en p-bot om det sker vid upprepade tillfällen.

Vi är ödmjuka inför att dessa åtgärder inte löser alla utmaningar. Exempelvis finns stora behov av trafik­utbildning där vi lovar att göra mer. Kommunerna behöver också höja minimi­kraven på operatörernas fordon och det behövs bättre väginfrastruktur för mikro­mobilitet i stort.

I dag ser vi emellertid en oroväckande utveckling där kommuner föreslår åtgärder som riskerar att slå undan benen för en bransch som driver innovation och beteende­förändringar för framtidens hållbara resande. De avgifter som flera kommuner nu infört eller vill införa minskar utrymmet för investeringar i åtgärder som faktiskt löser problem med säkerhet och parkering.

Det finns en tydlig efterfrågan på delad mikro­mobilitet. I Sverige har mer än en 1 miljon unika användare rest med Vois och Tiers elspark­cyklar hittills under 2021. Vi är en ny innovativ bransch som arbetar för att skapa levande städer och minska transporters klimat­påverkan genom att öka tillgången till bilfri mobilitet.

En utveckling där delad mikro­mobilitet upphandlas och integreras i kollektiv­trafiken ökar den offentliga sektorns möjligheter att ställa krav på hållbarhet, säkerhet, geografisk spridning och inkludering. Vi uppmanar därför politiker på nationell nivå att se över lagstiftningen så att kommuner får möjlighet att upphandla eller ge ut licenser med exklusivitet till de operatörer som vinner. På så vis kan delad mikro­mobilitet bli en naturlig del av framtidens transport­system.

Tina Ghasemi Liljeqvist
policychef i Sverige på Voi
Dan Nerén
policychef i Norden på Tier Mobility

Källförteckning

SvD: “Skär ner antalet elsparkcykelforetag”

‘https://www.svd.se/skar-ner-antalet-elsparkcykelforetag

 

Författare:

Patrik Westraeus, projektledare på IUS innovation

patrik.westraeus@iusinnovation.se

+46 736 60 69 11

 

NYHETER

Rådgivare till Living Lab för autonoma transporter i glesbygd

IUS Innovation är en av parterna som genomför projektet “Living Lab för autonoma transporter på landsbygden” i Rödå-Tavelsjö utanför Umeå.

Rapport och hållbarhetsmanifest för Wendelstrand

Vi på IUS innovation är stolta över att vara med och stötta i arbetet med att utveckla och förverkliga visionen för Wendelstrand – en levande och hållbar stadsdel där människa, natur och arkitektur samspelar harmoniskt.

Rapport och hållbarhetsmanifest, Projekt Wendelstrand

Hållbarhetsmanifestet för Wendelstrand utgör parternas kollektiva åtagande för att förverkliga visionen för området. Det omfattar konkreta åtgärder och målsättningar så som hållbara transportsystem, inkluderande urbanisering och minskad miljöpåverkan.

IUS initiativ med AMSAC

Just nu pågår det ett samarbete mellan IUS innovation och utbildningsföretaget AMSAC.
Tillsammans utvecklar vi YH-utbildningar inom hållbar mobilitet.

IUS vinner upphandling för Ånge kommun

IUS innovation har vunnit en upphandling hos Ånge kommun där två konsulter från IUS bemannar uppdraget i team Ånge kommun och Din Tur.

Process- och kompetensstöd, Ånge kommun

Process- och kompetensstöd för Ånge kommun  PROJEKTBESKRIVNING IUS innovation har vunnit en upphandling hos Ånge kommun. Två konsulter från IUS bemannar uppdraget och ska arbeta gemensamt med teamet från Ånge kommun och Kommunalförbundet...

Verktygslåda, Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik önskade vidareutveckla sin samverkan med alla 13 kommuner i länstrafikens område genom att förändra sitt arbetssätt kopplat till mobilitetsfrågor. IUS innovation var projektledare för att utveckla en samverkansmodell och ta fram en process och därefter en verktygslåda för hantering av mobilitetsärende.

Pilotområde cykel, Stadsmiljöförvaltningen

Projektet ämnar förbättra cyklisters gaturum och behov i två utvalda områden i Göteborg, Majorna/Kungsladugård och Backa. Projektet drivs som en pilot där man testar olika lösningar för att hitta fungerande åtgärder i stadsmiljön. 

Hela resenärens resa, Skånetrafiken

Fokus i projektets nuvarande fas är att primärt skapa en gemensam bild och att genom ett lärande angreppssätt bygga en för Skånetrafiken fungerande process och metodik. Projektet kommer arbeta med costumer journeys som främsta verktyg/modell.

IUS vinner upphandling för Skånetrafiken

IUS innovation vinner upphandlingen “Konsult Hela ResenärsResan” hos Skånetrafiken, Region Skåne. Två konsulter från IUS bemannar uppdraget och ska arbeta gemensamt med team och teamledare från Skånetrafiken.