ARTIKEL

2019-12-06

Presentation och slutkonferens för GrowSmarter

Hur ska städer kunna växa smartare? Vilken är tekniken som redan idag kan minska energianvändande och vilken mobilitet passar bäst i en smart stad?

Detta är frågor man har studerat och jobbat med under fem års tid i ett projekt vid namn GrowSmarter som finansierats av 25 miljoner euro inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. I onsdags var det presentation och slutkonferens för projektet.

Åtta europeiska städer har samarbetat med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla 12 smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln har varit demonstrationsstäder och Cork, Graz, Porto, Valetta och Suceava har följt och tagit del av erfarenheter kring projektets hållbara smarta lösningar. Det har funnits tre fokusområden med fyra fördjupningar inom varje fokusområde.

Målet med projektet har varit att förbättra livskvalitet genom bättre mobilitet, boende och infrastruktur samtidigt som energianvändande och växthusgasutsläpp skulle minskas med 60 procent.

Under dagen blev vi informerade om de totalt 12 smarta lösningar som projektet fördjupat sig i.

Summa summarum, projektet har av allt att döma varit en stor framgång och många lärdomar har dragits och bra samarbete samt starka relationer har byggts. 11 av de 12 smarta lösningarna är planerade att upprepas i andra projekt, växthusgasutsläppen har minskats mellan 30 – 70 % i renoverade och uppdaterade byggnader. Energibesparingen uppgår till runt 8 GWH / år. Data delas i större omfattning och mer effektivt. Totalt har projektet också involverat omkring 15 000 invånare och skapat ungefär 1500 arbetstillfällen.

Nu återstår det så svåra, men ack så viktiga, arbetet med att fortsätta använda och utnyttja kunskap, tillgänglig data och framtagna lösningar som uppnåtts efter fem års hårt arbete. Och dessutom fortsätta implementera nya smarta lösningar i städerna och hitta ännu fler användningsområden för gjorda lärdomar.

Själv avslutade jag dagen med en Robot-selfie, eller som min 2 åring sa; Akta spöket pappa!

Hur ska städer kunna växa smartare? Vilken är tekniken som redan idag kan minska energianvändande och vilken mobilitet passar bäst i en smart stad?

Författare:

IUS innovation

 

NYHETER

Rapport och hållbarhetsmanifest, Projekt Wendelstrand

Hållbarhetsmanifestet för Wendelstrand utgör parternas kollektiva åtagande för att förverkliga visionen för området. Det omfattar konkreta åtgärder och målsättningar så som hållbara transportsystem, inkluderande urbanisering och minskad miljöpåverkan.

IUS initiativ med AMSAC

Just nu pågår det ett samarbete mellan IUS innovation och utbildningsföretaget AMSAC.
Tillsammans utvecklar vi YH-utbildningar inom hållbar mobilitet.

IUS vinner upphandling för Ånge kommun

IUS innovation har vunnit en upphandling hos Ånge kommun där två konsulter från IUS bemannar uppdraget i team Ånge kommun och Din Tur.

Process- och kompetensstöd, Ånge kommun

Process- och kompetensstöd för Ånge kommun  PROJEKTBESKRIVNING IUS innovation har vunnit en upphandling hos Ånge kommun. Två konsulter från IUS bemannar uppdraget och ska arbeta gemensamt med teamet från Ånge kommun och Kommunalförbundet...

Verktygslåda, Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik önskade vidareutveckla sin samverkan med alla 13 kommuner i länstrafikens område genom att förändra sitt arbetssätt kopplat till mobilitetsfrågor. IUS innovation var projektledare för att utveckla en samverkansmodell och ta fram en process och därefter en verktygslåda för hantering av mobilitetsärende.

Pilotområde cykel, Stadsmiljöförvaltningen

Projektet ämnar förbättra cyklisters gaturum och behov i två utvalda områden i Göteborg, Majorna/Kungsladugård och Backa. Projektet drivs som en pilot där man testar olika lösningar för att hitta fungerande åtgärder i stadsmiljön. 

Hela resenärens resa, Skånetrafiken

Fokus i projektets nuvarande fas är att primärt skapa en gemensam bild och att genom ett lärande angreppssätt bygga en för Skånetrafiken fungerande process och metodik. Projektet kommer arbeta med costumer journeys som främsta verktyg/modell.

IUS vinner upphandling för Skånetrafiken

IUS innovation vinner upphandlingen “Konsult Hela ResenärsResan” hos Skånetrafiken, Region Skåne. Två konsulter från IUS bemannar uppdraget och ska arbeta gemensamt med team och teamledare från Skånetrafiken.

Mycket morot (och lite piska) minskar bilismen i städer

I september 2022 publicerade Kimberly Nicholas och Paula Kuss, hållbarhetsforskare vid Lunds universitet, en artikel där de har granskat resultaten från nästan 800 vetenskapliga studier och fallstudier för att identifiera och sortera de tolv bästa sätten för att minska biltrafiken i städerna. IUS innovation har tittat på analysen och valt ut de främsta piska- och morot-åtgärder resultaten för att minska bilism i städerna och öka det hållbara resandet.

IUS personal utbildade i HLR

2023 är här och med nytt år är det naturligt att både titta framåt för det kommande året och att reflektera över året som varit. IUS Innovation har gjort just det och är stolta över allt vi åstadkommit både internt och externt. Från 2022 är vi internt som stoltast över den utbildning inom hjärt-lungräddning som vi genomförde med våra kollegor och nu vill vi uppmuntra fler företag till att ta samma initiativ.